کارتن دایکاتی:
به انواعی از کارتن های که شکل عادی ندارند گفته میشود. برای ساخت این نوع از کارتن ها از دستگاه دایکات استفاده میشود.
قالبی به شکلی که قرار است کارتن ساخته شود با استفاده از تخته و تیغ های فلزی ساخته میشود. سپس با
قرار دادن ورق کارتن روی این قالب ها ورق های کارتن به مانند کارتن مورد نیاز شکل میگرید.

در ادامه شکل های مختلفی از نمونه های کارتن دایکاتی با خط تیغ آنها مشاهده میکنید.

                                                        

                                                       

طراحی سایت : پیام گستر